BiBi, Tiểu Màn Thầu vs Hồng Anh, Đinh Xuân Canh ngày 27/9/2018

Bình luận & Chém gió